[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    


พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิจัย คุณครูเกศนีย์ สุจินพรัหมชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

                                สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ

                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ชื่อผู้วิจัย               นางเกศนีย์  สุจินพรัหม ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ

ปีที่ทำการวิจัย      ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระ               การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้     ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จำนวน 16 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติที (t-test) 

                   ผลการวิจัย พบว่า

    1.ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีประสิทธิภาพ (E1 /E2)   เท่ากับ 85.37/85.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75

 

 

           2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ระหว่าง             ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

       3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.72, S.D.=0.55)

 ผู้เขียน : นางเกศนีย์ สุจินพรัหม
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 840
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.


พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 1 / มิ.ย. / 2556
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 29 / พ.ค. / 2556
      การบวกลบจำนวนเต็ม 10 / มี.ค. / 2556
      เผยแพร่ผลงานวิจัย คุณครูเกศนีย์ สุจินพรัหม 21 / ม.ค. / 2556
      บทคัดย่อรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 25 / เม.ย. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้ สพท.สุรินทร์ เขต 1
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
ศูนย์จัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ผู้ดูแลระบบ : นายจำรัส สอนกล้า e-mail : krupi1@hotmail.com