[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

 

เรื่อง      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   โรงเรียนบ้านดงเค็ง 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 1

 

ข้อความหลัก

            การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ   เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถต่างกันได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดย
แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความสำเร็จของกลุ่ม  คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า  สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น  หากจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ความสำเร็จของแต่ละบุคคลคือความสำเร็จของกลุ่ม  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และทักษะการคิด/กระบวนการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้

 

บทนำ

                ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  ประกอบด้วยทักษะการฟัง  พูด  อ่าน และเขียน  ซึ่งมีความสำคัญต่อนักเรียนทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และสามารถนำไปใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้กำหนดความมุ่งหมายและ

หลักการของการจัดการศึกษาใน มาตรา 6  ไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร . 2542 : 6)  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ได้กำหนดไว้ว่า  การจัดการศึกษามุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุลโดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ . 2544 : 18 ) 

            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนทั้งในด้านความรู้ และคุณธรรม

 

เนื้อหา 

                สภาพปัจจุบัน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านดงเค็ง  จำนวน 18 คน เป็นนักเรียนที่มาจากหมู่บ้านดงเค็ง  หมู่บ้านหลวงอุดม  และหมู่บ้านกันนัง  สภาพครอบครัวส่วนมากมีฐานะยากจน  พูดภาษาเขมร ส่วย และลาว ในชีวิตประจำวัน ทำให้เป็นปัญหาต่อการเรียนภาษาไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนได้ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม  นักเรียนที่เรียนเก่งหรือเรียนปานกลางมักจะเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม  นักเรียนที่เรียนอ่อนมักไม่ค่อยมี

ส่วนร่วม  มักจะคุย เล่นหรือหยอกกัน ทำให้เด็กเรียนอ่อนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมาก  การจัดการเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความ

รับผิดชอบในงานตนเอง และงานส่วนรวมร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์กันและกัน  มีทักษะการทำงานกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

                1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

            2.  เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และทักษะการคิด/กระบวนการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ขั้นตอนการเรียนการสอน

ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ที่นำมาใช้ มีดังนี้ 

(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ . 2549 : 50)

1.  ขั้นนำ

                        1.1  จัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ

                        1.2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ

2.  ขั้นสอน

                        2.1  ทบทวนความรู้เดิม

                                2.2  การเสนอความรู้ใหม่

3.  ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

                        3.1  ฝึกฝนงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน

4.  ขั้นตรวจผลงานและความเข้าใจ

                        4.1  นำเสนอผลงานที่ทำ/ตรวจผลงาน

                        4.2  สนทนา และแสดงความคิดเห็นสะท้อนผลงานที่ทำ

5.  ขั้นสรุปและประเมินผลงาน

                        5.1  ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

                        5.2  ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบระหว่างหรือหลังเรียน

                        5.3  สรุปคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

                        5.4  สรุปคะแนนรายบุคคล

                        5.5  แจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบ

การดำเนินการ

                1.  ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา

            2.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือ 

            3.  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  ได้แก่  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  จัดหาสื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอน  สร้างเกณฑ์และเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

            4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ

            5.  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่  ด้านความรู้ความเข้าใจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และทักษะการคิด/กระบวนการ โดยการตรวจผลงาน  สังเกตพฤติกรรม  และทดสอบ

            6. วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ

 
บทสรุป

                ความสำเร็จ

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น

            2.  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านทักษะการคิด/กระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ร้อยละ  80

            3.  นักเรียนมีความรับผิดชอบและวินัยในตนเองต่อการทำงานกลุ่มมากขึ้น

            4.  นักเรียนรู้จักคิด  กล้าพูด  กล้าแสดงออกมากขึ้น

            5.  นักเรียนมาเรียนสม่ำเสมอ  ไม่ขาดเรียน

            6.  นักเรียนเก่งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีน้ำใจ และช่วยสอนเพื่อนที่เรียนอ่อน

                บทเรียนที่ได้

            1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

            2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้

ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านทักษะการคิด/กระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                ข้อเสนอแนะ

                1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือควรจัดในระยะเวลานานพอสมควรเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่คงทน

2.  ขณะจัดกิจกรรมผู้สอนควรดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในทุกขั้นตอน

จึงจะประสบผลตามวัตถุประสงค์

            3. หากนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่คงทนแล้ว  อาจใช้วิธีเรียนหรือวิธีสอนรูปแบบอื่นบ้างก็ได้             

                             

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

 

๓. สรุปและบันทึกคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มและคะแนนรายบุคคล

 

๑. นำเสนอผลงาน/ตรวจผลงาน

 

๑. ฝึกฝนงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน

 

๒. เสนอความรู้ใหม่

 

๒. สะท้อนผลงานที่ทำ

 

๔. แจ้งผลการประเมิน

 

๑. ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

 

ทักษะการคิด/กระบวนการ

 

ความรู้ความเข้าใจ

 

๒.  ขั้นสอน

 

๕.  ขั้นสรุปและประเมินผล

 

๒. ทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

 

๔.  ขั้นตรวจผลงานและความเข้าใจ

 

๑. ทบทวนความรู้เดิม

 

๓. แจ้งจุดประสงค์การเรียน

 

๒. ชี้แจงวิธีเรียนแบบร่วมมือ

 

๑. จัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ

 

๓.  ขั้นปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม

 

๑.  ขั้นนำ

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

ผู้รับผิดชอบ      นางกรรณิการ์   สัตตธารา   ตำแหน่ง ครู คศ. 3  โรงเรียนบ้านดงเค็ง

                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

 

 

 ผู้เขียน : จำรัส สอนกล้า
หน่วยงาน : สพท.สุรินทร์ เขต 1
พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552
เข้าชม : 2999
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 19 / เม.ย. / 2556
      การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำ 10 / ม.ค. / 2554
      การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 7 / ต.ค. / 2552
      “ ฉุดบัวให้พ้นตม ” 7 / ต.ค. / 2552
      การปฏิบัติการขับร้องของนักเรียน กิจกรรมชุมนุม โรงเรียนบ้านดงเค็ง 7 / ต.ค. / 2552


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้ สพท.สุรินทร์ เขต 1
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
ศูนย์จัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ผู้ดูแลระบบ : นายจำรัส สอนกล้า e-mail : krupi1@hotmail.com