[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    


กลุ่มงานวัดผล
เรื่อง : ารอ่านภาษาอังกฤษให้คล่องโดยใช้คำคล้องจอง
สรุปย่อสาระสำคัญ 

การอ่านภาษาอังกฤษให้คล่องโดยใช้คำคล้องจอง

        นางสาววรรณีย์   สมสุข

       ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.1

                                                   โรงเรียนพนาสนวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

*********************************************************************

ข้อความหลัก

         การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องเริ่มจาก การฝึกอ่านคำศัพท์พื้นฐาน การเรียนรู้การอ่านคำศัพท์คล้องจองเบื้องต้นเป็นจุดที่เน้นไปสู่การอ่านคำศัพท์ที่ยากขึ้น การอ่านภาษาอังกฤษยังเป็นอุปสรรคในการออกเสียงสำหรับคนไทย ยิ่งฝึกอ่านคำคล้องจองมาก ๆ ก็ย่อมมีทักษะในการออกเสียงมากกว่าเดิม ดังนั้นการอ่านคำศัพท์คล้องจองจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด ถ้าอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ได้ก็จะอ่านคำหรือวลีอื่นไม่ได้ การฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจำเป็นต้องสะกดคำและบอกความหมายทั้งภาษาอังกฤษ-ไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พูดสามารถออกเสียงคำศัพท์ ความหมายตลอดจนสะกดคำศัพท์  ออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และนำไปใช้ในการพูดสนทนาทักทายติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

บทนำ

                การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนาสนวิทยา ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ อุปสรรคและปัญหาก็คือนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ค่อยได้ ไม่กล้าแสดงออก ขี้อาย กลัว ไม่กล้าพูด เพราะมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำ จะเขียนหรืออ่าน ตลอดจนพูดสนทนาติดต่อสื่อสารหรือทักทายปราศรัยก็กลัวผิดไปหมด ในการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ต่ำและไม่น่าพอใจ ซึ่งนักเรียนมีคะแนนสอบด้านการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์  ผู้สอนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการอ่าน การสะกดคำศัพท์พื้นฐาน  ให้ถูกต้องตามอักขรวิธีโดยการอ่านคำศัพท์แบบคล้องจองที่มีรูปเสียงและความหมายที่มีสัมผัสเหมือนหรือคล้ายกันมาฝึกสอนนักเรียน

ให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด ออกเสียงดังชัดเจน        ทั้งนี้เพื่อปลุกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

การท่องจำ   ตระหนักให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข   ภาษาอังกฤษมิใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่เก่งภาษา เพียงแต่ว่าผู้นั้นได้รับการฝึกฝนทักษะการอ่านออกเสียงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล

 

 

 

 

 

เนื้อหา

ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ    ของ   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนพนาสนวิทยา จังหวัดสุรินทร์  พบว่าการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทักษทั้งด้านการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน   มีผู้รู้บอกไว้ว่า มนุษย์มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นักเรียนที่ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาอื่น เช่น เขมร ลาว ส่วย การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเป็นการยากมาก เพราะยังกลัวผิด แต่เป็นภาษาสากลที่ต้องเรียนควบคู่ไปพร้อม ๆ กับวิชาภาษาไทย การสะกดคำผิด ออกสียงผิดเป็นปัญหาทางการเรียนรู้และเน้นจุดอ่อน

ที่ครูผู้สอน ต้องพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการอ่านคำยาก  เพื่อพัฒนาประโยคข้อความต่าง ๆ  และมีพื้นฐาน

ในการเรียนรู้

การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ง่ายทั้งการออกเสียง ความหมายของคำศัพท์โดยใช้คำคล้องจองต้องมีองค์ประกอบดังนี้

1.       การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

2.       การฝึกเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและแปลความหมายทั้งภาษาอังกฤษ-ไทย

3.       การฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้คำคล้องจอง

        (รูปและความหมายออกเสียงสัมผัสเหมือนกัน)

การดำเนินงาน

1.       กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 160 คน ชาย 87 คน หญิง 73 คน

2.       ตัวแปรต้น

-          แผนการจัดการเรียนรู้

-          พจนานุกรม (Dictionary)

-          แบบฝึกการอ่านคำศัพท์คล้องจอง

                    ตัวแปรตาม

-          นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/4

3.       เครื่องมือที่ใช้

-          แบบฝึกการอ่านคำคล้องจอง

-          แบบฝึกเขียนคำคล้องจอง (ระดมความคิดของนักเรียนแต่ละห้อง)

-          แบบทดสอบการเขียนคำคล้องจองรายบุคคล

4.       วิธีสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

-          สร้างแบบทดสอบ

-          ฝึกเขียนคำศัพท์แบบสัมผัสโดยเลือกใช้คำที่ออกเสียงเหมือนกัน

-          ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์จากแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

5.       วิธีการรวบรวมข้อมูล

-          นำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ (ผลงานนักเรียน)

-          นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง

-           ครู ตรวจคำศัพท์

-           ครู สังเกต การออกเสียงเน้นหนัก  (Stress) ของนักเรียน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.     ครูและนักเรียนสามารถนำวิธีการอ่านคำศัพท์คล้องจองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2.     นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทั้งความหมายและคำแปล

3.     นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน การพูดภาษาอังกฤษและออกเสียงให้มีความคล่องแคล่วมากขึ้น

4.     นักเรียนสามารถใช้ภาอังกฤษในพูดสนทนาและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้น เพื่อนในโรงเรียนและบุคคลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสถานศึกษาของตน

บทสรุป

ความสำเร็จ                                                                                  

      การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาที่ยากสำหรับคนไทยแต่ก็มีความจำเป็นมากต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสากล เพื่อสื่อสารกับชาวตะวันตกและสังคมโลก  องค์ประกอบนี้คือ  การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและรู้ความหมายของคำนั้น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการพูดสนทนาหรือกล่าวทักทายปราศรัยต้องมีการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

การเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งนั้น ต้องขยัน หมั่นท่องจำ พยายามสะกดคำศัพท์อ่านออกเสียงเน้นหนัก(Stress) ให้ถูกต้อง พร้อมรู้ความหมายคำศัพท์ นี้คือหัวใจหลักของการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษมิใช่เป็นภาษาแม่ ผู้เรียนต้องทำใจให้รัก ชอบและสนุก ไม่คิดว่าเครียด หรือยากจนเกินไปลองผิด ลองถูก สะกดผิดก็ไม่เป็นไร ผู้สอนพยายามให้ผู้เรียน ฝึกฝนบ่อย ๆ ก็เกิดความเคยชินและกล้าแสดงออกโดยไม่รู้ตัว

บทเรียนที่ได้                                     

          การอ่านคำศัพท์ด้วยคำคล้องจองภาษาอังกฤษ ทำให้ทราบความหมายของคำศัพท์การออกเสียงคำศัพท์ที่มีรูปเสียงคล้ายกันสัมผัสเหมือนกัน ทำให้เข้าใจความหมายและออกเสียงง่ายขึ้น

           การเรียนภาษาอังกฤษทุกวันนี้  ได้เน้นหนักในด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษา (Comprehension) หรือเป็นลักษณะการเรียนรู้เพื่อการติดต่อสื่อสาร (Communication)  ปัจจัยเบื้องต้น ต้องเรียนหลักภาษา (Grammar ) ความหมาย (Meaning) วิธีใช้ (Using) ฉะนั้นการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  ถ้าอ่านออกเสียงไม่ได้   การพูดสนทนา โต้ตอบย่อมมีปัญหา เหตุผลเพราะว่าไม่กล้าพูด กลัวผิด

 

วันที่นำส่งข้อมูล                                                                                                                                  15  กันยายน  2551

โทรศัพท์                                                                                                                                      08-10663980

E-mail                                                                                                                                                                   -

 ผู้เขียน : จำรัส สอนกล้า
หน่วยงาน : สพท.สุรินทร์ เขต 1
พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552
เข้าชม : 11402
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 37 ครั้ง.


กลุ่มงานวัดผล 5 อันดับล่าสุด

      โครงการเข้าค่ายปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญเลี้ยงพระ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 21 / ก.พ. / 2553
      เทคนิคการสอน แบบ SRK.P. Teaching (Samrongtham participation teaching) 7 / ต.ค. / 2552
      ารอ่านภาษาอังกฤษให้คล่องโดยใช้คำคล้องจอง 7 / ต.ค. / 2552


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้ สพท.สุรินทร์ เขต 1
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 13:57:45
เห็นดีด้วย
โดย : สว่างจิตต์    ไอพี : 192.168.0.89

    
ศูนย์จัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ผู้ดูแลระบบ : นายจำรัส สอนกล้า e-mail : krupi1@hotmail.com