[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    


กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เรื่อง : ศน.ชำนาญ ภคะวา เผยแพร่งานวิชาการการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชื่อเรื่อง    :       รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ของครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 1  ปีการศึกษา  2550

ชื่อผู้รายงาน    นายชำนาญ  ภคะวา    ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

สถานที่ทำงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

อำเภอเมืองสุรินทร์      จังหวัดสุรินทร์   32000           

โทรศัพท์ที่ทำงาน (044) 511419   และโทรศัพท์มือถือ (089) 7758648

 

บทคัดย่อ

 

                รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 1  ปีการศึกษา 2550  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1     ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 1   ปีการศึกษา  2550           

กลุ่มตัวอย่างคือ  ครูผู้สอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  116  คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เลือกเรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  จำนวน  381  คน  ปีการศึกษา  2550

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  จำนวน  5  ฉบับ  ดังนี้  1)  แบบสำรวจสภาพ      การจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของครู  2)  แบบประเมินความสอดคล้องของคู่มือสัมมนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  3)  แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และ 5)  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดย  สำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินความสอดคล้องของคู่มือสัมมนา  จัดสัมมนาครูเก็บข้อมูลการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการสัมมนาและประเมินผลการสัมมนา  นิเทศ  ติดตาม  ให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่  (f)  ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ( %)

 

 

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

1.    สภาพการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของครู

ในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 1   พบว่า    

ข้อมูลทั่วไป  ครูผู้สอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 116  คน 

ส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ  53.45  เป็นหญิงร้อยละ 46.55  กลุ่มอายุตัวที่มีมากที่สุดอยู่ระหว่าง 30-39 ปี  ร้อยละ  37.93  กลุ่มอายุราชการที่มีมากที่สุดอยู่ระหว่าง  20-29  ปี  ร้อยละ  32.76  มีประสบการณ์ในการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มากที่สุดอยู่ระหว่าง  5-10  ปี  ร้อยละ 37.07  คุณวุฒิทางด้านลูกเสือที่มีมากที่สุดคือ  ผ่านการอบรม  BTC  สามัญรุ่นใหญ่ร้อยละ 60.34   ATC  สามัญรุ่นใหญ่ร้อยละ  25.00  และไม่มีวุฒิทางลูกเสือร้อยละ  14.66 

สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยรวมมีปัญหามาก มีค่าเฉลี่ย 

4.20 รายการที่มีปัญหามากที่สุดคือ  ทักษะ/ความสามารถในการใช้สื่อ/อุปกรณ์ในการจัดเรียนการสอน มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.64  รองลงมาได้แก่  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้   มีค่าเฉลี่ย  4.53  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการ/วิธีสอนลูกเสือ   มีค่าเฉลี่ย  4.51 

ด้านเนื้อหาการเรียนการสอนของครู  โดยรวมมีปัญหามาก  มีค่าเฉลี่ย  4.26  

รายการเนื้อหาที่มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด  10  ลำดับแรก  ได้แก่  เงื่อน/การผูกแน่น  เป็นปัญหาลำดับที่ 1  ค่าเฉลี่ย  4.64   ต่อมาเป็นกิจกรรมบุกเบิก  ค่าเฉลี่ย  4.55  ระเบียบแถว  ค่าเฉลี่ย  4.54  กิจกรรมผจญภัย  ค่าเฉลี่ย  4.53   พิธีชุมนุมรอบกองไฟ  ค่าเฉลี่ย  4.53  การสอบวิชาพิเศษ   ค่าเฉลี่ย  4.47  แผนที่-เข็มทิศ  ค่าเฉลี่ย  4.47  การเปิด-การปิดประชุมกอง  ค่าเฉลี่ย  4.47  วิชาชาวค่าย  ค่าเฉลี่ย  4.42 

                                ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ปีการศึกษา  2549  โดยรวมมีผลการประเมินระดับดีเยี่ยมร้อยละ  60.98  ระดับดี ร้อยละ  29.02  ระดับผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  10.01    

2.     คุณภาพของคู่มือสัมมนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 1  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 1     พบว่า   

ผลการประเมินความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาในคู่มือสัมมนา  โดยผู้เชี่ยวชาญ  3  คน  มีค่าเฉลี่ย  1.00  ทุกประเด็น  ถือว่ามีความสอดคล้อง 

  ประสิทธิภาพของคู่มือสัมมนามีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์    E1 / E2 =  82.05/84.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3.    ผลการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ของครู      พบว่า 

ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 1  โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย 2.73  องค์ประกอบที่มีคุณภาพสูงสุดคือ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 2.86  รองลงมาได้แก่  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย  2.85 และกิจกรรมการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย  2.83   

พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู   โดยรวมมีความเหมาะสมมาก  มีค่าเฉลี่ย

4.13  องค์ประกอบที่มีคุณภาพสูงสุดคือ  เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  มีค่าเฉลี่ย 4.57  รองลงมาได้แก่  กิจกรรมมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มีค่าเฉลี่ย  4.53   และใช้สื่ออย่างหลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย  4.34   

4.    ผลที่เกิดกับผู้เรียน  พบว่า 

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการเรียนการสอนลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่  โดยรวมมีความพึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย  4.07  องค์ประกอบที่พึงพอใจสูงสุดคือ  พิธีเปิดประชุมกอง  มีค่าเฉลี่ย  4.67   รองลงมาได้แก่  กิจกรรมมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มีค่าเฉลี่ย  4.55  และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ย  4.51   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่  ปีการศึกษา  2550  โดยรวมมีผลการประเมินระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ  65.26  ระดับดีร้อยละ  26.60  ระดับผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  8.14    เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา  2549  พบว่า  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม  เพิ่มขึ้นร้อยละ  4.30

 ผู้เขียน : จำรัส สอนกล้า
หน่วยงาน : สพท.สุรินทร์ เขต 1
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 1568
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.


กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาแบบฝึก เรื่อง รูปแบบทัศนธาตุและแนวคิดในงาน ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 21 / มิ.ย. / 2557
      การพัฒนาแบบฝึก เรื่อง รูปแบบทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ 2 / มิ.ย. / 2557
      การพัฒนาแบบฝึก เรื่อง รูปแบบทัศนธาตุและแนวคิดในงาน ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 / มิ.ย. / 2557
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 26 / เม.ย. / 2557
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 18 / มิ.ย. / 2556


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้ สพท.สุรินทร์ เขต 1
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
ศูนย์จัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ผู้ดูแลระบบ : นายจำรัส สอนกล้า e-mail : krupi1@hotmail.com